Bejelentés


VILÁGFA - A MAGYAR TÉRRENDEZÉS ŐSI MAGYAR ENERGETIKAI TÉRRENDEZÉS


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


MAGYAR TÉRRENDEZÉS: TÁLTOS OLDAL

TARTALOM:

-Tátosokról

-Karaul az őrző táltos (videó)

-Magyar Biblia, A világ teremtése

-A Magyarok hitvilága

-Táltos szertartás

-Sorsvetés (Mit hoz a jövő?)

Táltosok (tátos) a magyar ősvallás tudó papjai, a magyarok szellemi vezetői, az őstudás birtokosai. Tudásukat a pártus mágusok tudásából eredeztetik. Közvetlen kapcsolatban állnak a teremtő természettel annak törvényszerűségeit ismerik, használják, így tudásuk messze meghaladja az átlagemberét, szinte természetfelettinek tűnik. Szertartásaik az ősi magyar napvallás jegyeit viselik: egyisten hit, a természeti erők mély ismerete, a földi életnek a világ kozmikus rendjében való értelmezése.


A táltos jellel születik, így hívatására már születésekor kijelölt, de az nem végzetszerű,csak a tátos iskola elvégzésével teljesülhet be.
"Simor vagyok édes gyermekeim, a tátos. Apám, nagyapám, dédapám, ükapám és szépapám harminchárom ízig személyemben ismerem, mindanyian látók vagyunk. Mindőjükben ott vagyok, minddel együtt haltam, mind itt élnek bennem. Lelkünk le-fel jár égigérő fán egytől másig mászunk, lebegünk. Idegennek vajákos, távolinak kuruzsló, ellenzőnek eszelős vagyok, de a magunkvalónak, vagyis néktök édes tanítványaim, csak mágócs. Asszonyanyánktól kiválasztott, Jó Urunktól beavatott." (Kubinyi, Pörzse: Bulcsu)


"Őseinknek a természettudományokban járatos, tudós, gyógyító papjaik - táltosaik - voltak. A gyógyítást végző tudós és a varázslatot űzni akaró sámán között óriási a különbség. A táltoshoz hozzátartozik a tudás, a másikról való gondoskodás (tehát a gyógyítás), a természetfölötti erők (gyógyfüvek, sugárzások stb.) felismerése és használata.
Ősvallásunk papjairól Theophylaktosz írja, hogy "a türköknek papjaik vannak"...


Honfoglaló őseink táltosai rendkívül nagy tudás birtokában voltak; mint a törzs legszűkebb vezetőrétegéhez szorosan hozzátartozóknak módjukban állt más kultúrák vallásaiból, papjaik tudásából a lehető legtöbbet eltanulva magukévá tenniük... " (Kiszely: Az ősmagyarok hitvilága)

"Én úgy hallottam, hogy a tátos ulyan csillagzat alatt születik és má születésitől fogva kitűnik a többi gyermek közül, találékony a játékba és sok esetbe felnőttként viselkedik, a felnőtteknek es sok esetben jó tanácsot tud adni. Szerintem az ulyan ember, aki magától tud verset, vaj mesét kitalálni az es tátos ember. Nálunk itt Bükkbe, van egy nagy tudós ember Balhányoson, úgy híják, hogy Ábrik János. Hatalmas tudós. Ács mesterségvel foglalkozott..." (Antalné T Mária: A Gyimesek völgyében élő csángó magyarok hitvilága)


KARAUL AZ ŐRZŐ TÁLTOS (Forrás: you tube newdawnhungary)

A világ teremtése

KEZDETBEN
1. Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy „Egy”-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hitük. Neve: ÍZ:
2. Íz „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett.
3. ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagában – az ős vizet. Az ősvízben – az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.
4. Így lett nekünk a „Kezdet”: ÍZ-TEN.

A LÉLEK TEREMTÉSE
1. ÍZ-TEN – végtelen ködökben rejtőző – erejéből villámként vált ki a Fény, de nem tűnt el, mint a lecsapó villám, hanem lett Világossággá és örök maradt. 2. ÍZ-TEN „elsője” a Világosság. Első akarata, első teremtménye az
örökkévalóságban. Mielőtt élet „lett”, Világosság „VAN”.
3. Égi, örök tűz, tisztaság és igazság lakozik a Világosságban – ÍZ-TEN első gyermekében.
4. A Teremtő így lesz egy teremtményével, hisz a Világosság az ÍZ-TEN megnyilatkozása.
5. A Világosság – ÍZ-TEN örök titkaként lakozik a Lélekben.
6. Tartalmat ad az életnek, meleggé teszi azt és benne él ÍZ-TEN lehelete is.
7. Maga ÍZ-TEN – az Ő hatalmas erejével – él a Lélekben. Ezért hívjuk ÍZ-TEN-t – a Lélek szerint és a Lélek által – így: ÉN-LÉLEK (ÉN-LIL).
8. Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket, hogy benne mindenütt és mindenkoron lakozzék. Az élő Lélek – ÍZ-TEN hajléka. És így van ez jól.

AZ ÉLET TEREMTÉSE
1. ÍZ-TEN a végtelenekben sűrítette össze az Erőt. Az Erőből pattant ki a Fény és lett Világosság.
2. A Fény melege vízzé váltóztatta a végtelenek ködét és a Fény – mint ÍZ-TEN magja – behatolt a vizek mélységébe.
3. ÍZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységéből virágként fakadjon az Élet . . . és úgy lett.
4. Az ősvíz így lett az Anya-Erő, mely Életet szül.
5. AMA-PALIL-nak (Ősanyának) neveztük őt.
6. Első magzat-virága NIN-TI lett, ki az Élet folytonosítója.
7. Benne él az „egek anyja” – Dingir IL-AMA – is, mert életadó ereje az egektől a földekig és a földektől az egekig ért.
8. Mert csak egek voltak a földek előtt és azután teremtettek a földek az egek között.
9. NIN-TI az égig érő életfa is, földi gyökér-nedvét az egek erejéből kapja.
10. Az égig érő üveghegy is ő. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság, hűség és makulátlanság igazsága.
11. Ezért neveztük őt az „égig érő Nagyasszony”-nak – NIN-KURSÁG-nak.
12. Így teremtette ÍZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és szűzi érintetlen valóságából – belőle – általa – az Életet. . . és jól tette.

A VILÁGOK, FÖLDEK ÉS AZ EMBER TEREMTÉSE
1. ÍZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök tűzből lettek a Napok és éltetik a Világosság világait ÍZ-TEN nagy akarata szerint.

2. A napból árad minden KI-re ÍZ-TEN örök tüzének fénye és éltető melege.
3. Anyaggá lett így a KI, melyet ÍZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt egybe és ezek űzik, hajtják egymást a Nap erejében – ÍZ-TEN nagy rendje szerint. És ez a nagy Rend – ÍZ-TEN örök törvénye.
4. ÉN-KI nevet adtunk ÍZ-TEN – anyagban rejtett – örök erejének, mely teremtett minden anyagot és minden testet.
5. Ahogyan ÉN-LIL a Lélek ereje, ura és elosztója, úgy ÉN-KI minden anyag teremtője és titkos ereje.
6. Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizéből fakadt NIN-TI élő virág szirmára.
7. Az élő lepke hímpora termékenyítette meg azt és éledt belőle LIL-I-AM, a Lelkek Anyja, NIN-TI életet adó virágának nyolc virág-ágával.
8. A nyolcból „hét” virág lett az Élet Ígérete. A nyolcadikban életre kelt maga az Élet anyja – a legkisebb – a kis NIN-TI.
9. A LIL-I-AM – a hét virágával sokasította be az egeket az égilakó szellemekkel, akik a világok őrei és vigyázói lettek.
10. Amikor aztán minden égi rendnek már meg volt a saját vigyázója, így szóltak egymáshoz az égilakók: „Teremtsünk embert, hogy legyen a földeknek is vigyázója.”
11. ÉN-KI-hez ért ez az óhaj és ÍZ-TEN – ÉN-KI ereje által – egyik földporát keverte össze az Élet Vizével és formált belőle embert – a maga képére.
12. És amikor ÉN-KI megformálta azt, AMA-PALI-t hívta így: „AMA. . . határozd meg a sorsát ennek az újszülöttnek”.
13. Akkor AMA – aki az ŐS-TEN volt maga, nagy garral lendült mozgásba. A TEN-GÁR-ja, mely a minden élet vize loccsant a testben lévő emberre és megnyíltak a világosságra szemei. ÍZ-TEN leheletét szívta magába. A lehelet Lélekké lett benne.
14. Életre kelt és az élet kisebbik anyja – a kis NIN-TI fogta őt kézen.
15. Így teremtette ÍZ-TEN az embert az égi-lakók között. És élt az ember testben ÍZ-TEN egyik erejeként.
16. És lett az ember ÍZ-TEN gyermeke a jóság, szépség, igazság és ÍZ-TEN örök törvénye szerint.
17. A Föld porából gyúrt teste ÍZ-TEN tökéletességének mása és e tökéletes testben lakozó Lélek tükrében ÍZ-TEN maga mutatkozik.
18. És akkor történt, hogy ÍZ-TEN első szülöttje – ÉN-LIL – elválasztotta az eget a földtől. A szent fokossal vágta ketté azt abban az időben, amikor a Föld Napja a KOS csillagképén át ragyogott.

19. A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre, amelynek porát testében hordta. De nem volt egyedül a Földön, mert vele hullott a Földre a kezét tartó kis NIN-TI, LIL-I-AM legkisebbik ága, aki testet öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE. Ezért lett a neve is HÉVE. Így érkezett a földre az EM-BAR, ami az „Istenasszonyt” (EM) és párját (BAR) jelenti. De ÍZ-TEN úgy rendelte, hogy „amikor az Ég elválasztódott a Földtől, a Föld eltávolodott az Ég-től s az EMBAR hatalma gerjedt abba, az Ég Fénye lett a Világ Világossága, mely a Földön is tündökölt, mint ’Én Lélek’.” Így lett az Ég Fénye az EM-BAR lelke.
20. De velük együtt hullott a Földre a Kezdet Világából, a KOS CSILLAG KÉPÉBŐL, a szárnyas égi ÉGI KOS is, akit ÍZ-TEN rendelt melléjük az élet kezdetének irányítójául.
21. Így álltak a Földön hárman. NIN-TI, az Élet Anyja, a KOS világból földre rendelt ember és a KOS Világ égi, szárnyas kosa. Elindultak hárman a földön. Elől az égi KOS és mögötte az Ember és Asszonya, akikben NIN-TI az Élet Tavának legszebb virága, az égi Szűzanya vált testté.
(Forrás: MAGYAR BIBLIA Pesti Páter és Badiny-Jós Ferenc kutatásai szerint.
A teljes szöveg itt olvasható )

VISSZA a Magyarokról oldalra

 

Add a Facebook-hoz Oszd meg ismerőseiddel


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!